“Shinagawa Iimono Meguri”, a collection of popular Shinagawa products

Popular products in Shinagawa gather "Shinagawa Goods Tour" Held "Shinagawa Goods Tour" from October 26th (Wednesday) to 30th (Sunday), 4th year of Reiwa, Ito-Yokado Oimachi store (1-3-6 Oi) ). #Washinagawa #wa_shinagawa #Shinagawa #Shinagawa #Shinagawa Ward #Good things tour https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2022/20221025174331.html